Cursussen

Hello 18

Je bereikt de leeftijd van 18 jaar. Een bijzondere mijlpaal, waarop de maatschappij je als ‘volwassen’ beschouwt. Eigenlijk is dat vreemd, gezien het feit dat je hersenen biologisch gezien nog niet volledig ontwikkeld zijn. Deze ontwikkeling gaat namelijk door tot je 24ste levensjaar.

Wat gebeurt er dan wel in je brein na je twintigste? Verschillende verbindingen met het voorste gedeelte van het brein worden verder versterkt. Dit gebied komt van pas wanneer bewuste overwegingen nodig zijn, zoals bij het inschatten van risico’s. Kortom: op latere leeftijd word je voorzichtiger en voer je minder impulsief handelingen uit.

Op je achttiende wordt van je verwacht dat je zelfstandig je zaken weet te regelen en te organiseren. Dit kan behoorlijk overweldigend zijn, waardoor je wellicht het overzicht kwijtraakt en belangrijke zaken vergeet.

De cursus ’Hello 18’ is specifiek ontworpen voor jongeren tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar oud die binnenkort de spannende overgang naar volwassenheid in Nederland gaan maken. Deze cursus fungeert als een betrouwbare gids om hen stap voor stap op een interactieve, inspirerende en motiverende manier te begeleiden bij alle belangrijke zaken die ze moeten regelen en waar ze rekening mee moeten houden, zodra ze de leeftijd van 18 bereiken. Het is dee eerste stap naar de volwassen wereld! Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het uitkiezen en afsluiten van een zorgverzekering, lenen bij DUO, toeslagen, het opstellen van een cv en sparen.

Jewordt18.Eenmagischeleetijd,waardoordemaatschappijjeals‘volwassen’
bestempeld.Eigenlijkgek,gezienhetfeitdatjehersenenbiologischgeziennog
nietvolgroeidzijn.Dezeontwikkelinglooptnamelijknogdoortotje24ste
levensjaar.

Watgebeurterdanwelinjehersenennajetwintigste?Erwordenonderandere
diverseverbindingenmethetvoorstegedeeltevanhetbreinverbeterd.Dit
gebiedgebruikenwealswebewustmoetennadenkenoverhandelingen,zoals
bijhetinschattenvanrisico’s.Kortom:jewordtvoorzichtigeroplatereleeftijdenje voert wat minder impulsief handelingen uit.

Echterwordterwelopje18ealheelwatvanjeverwachtvandemaatschappij.Er
wordtookverwachtdatjeinstaatbentzelfjezakenteregelenenteorganiseren.
Ditkanheeloverweldigendzijnenhetkanbestzozijndatjedoordebomenhet
bos even niet meer ziet en belangrijke zaken vergeet.

Deworkshop’Hello18’isspeciaalontworpenvoorjongerentussendeleeftijdv 16en18jaarouddiebinnenkortdespannendeovergangnaarvolwassenheidinNederlandgaanmaken.Dezeworkshopfungeertalseenbetrouwbaregidsom
henstapvoorstapopeeninteractieve,inspirerendeenmotiverendemanierte
begeleidenbijallebelangrijkezakendiezemoetenregelenenwaarzerekening
meemoetenhouden,zodrazedeleeftijdvan18bereiken.Deeerstestapnaarde
volwassenwereld!Onderwerpendieonderanderevoorbijkomenzijn:het
uitkiezenenafsluitenvaneenzorgverzekering,lenenbijDUO,toeslagen,het
schrijven van een CV en sparen.

Praktische zaken

Hello 18 form

Cursus

Hello 18

Aantal uren

Afhankelijk van de groepsgrootte duurt
de cursus tussen de 3 tot 4 uur.

Prijzen

Deelname aan de cursus kost per persoon €129,- . Groepskorting vanaf 4 personen: €99,- per persoon.

Hello 18

Een betrouwbare gids
op weg naar volwassenheid

Interactief

Motiverend

Inspirerend

Waarom kiezen voor

Hello 18’ bij Hello Wolf?

01

Een persoonlijke begeleider tijdens de cursus voor al je vragen.

02

Een handige (online) checklist die je mee naar huis kunt nemen.

03

Inzicht in je eigen
financiën.

04

Het creëren van een eigen cv en een persoonlijk format voor een sollicitatiebrief.

05

Essentiële uitleg over toeslagen, studiefinanciering, lenen bij DUO, sparen en meer.

06

De perfecte voorbereiding op jouw toekomst.

Scroll naar boven

Plan een intakegesprek in ​